Eija Kuyumcu

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011

Föreliggande rapport är en utvärdering av hur genrepedagogik (eller genrebaserad undervisning som den också benämns) har implementerats på Knutbyskolan i Stockholm. Utvärderingen startade den 3 september 2007 och avslutades den 30 april 2008 och har bedrivits på halvtid. Den genrepedagogiska modellen har tilllämpats sedan höstterminen 2007 i hela Knutbyskolans undervisning från förskoleklass till skolår 6 och även i olika aktiviteter inom fritidsverksamheten.

Denna utvärderingsrapport har huvudsakligen två syften. Det ena är att göra en bedömning av Knutbyprojektet, nämligen vilka effekter det haft på utvecklingen av elevernas genremedvetenhet och diskurskompetens under utvärderingsperioden.

Det andra syftet är att beskriva implementeringen av Knutbyprojektet, det vill säga hur det genrepedagogiska arbetssättet tillämpas i skolans undervisning i olika skolår och i olika ämnen. Utvärderaren återger därför glimtar ur de klassrumsobservationer som gjorts i de olika klassrummen.