Skolverket, 2005

Arbetet med sent anlända elever i skolan behöver uppmärksammas i högre utsträckning än vad som skett, både på nationell som lokal nivå. Kunskapen om vilken undervisning eleverna får, hur den organiseras och vilka arbetssätt som tillämpas är generellt sett låg. Myndigheten för skolutveckling har därför under 2004 genomfört en kartläggning av såväl de sent anlända elevernas resultat som kommuners och skolors arbetssätt och organisation.

Ett trettiotal kommuner i hela landet har bidragit med sina erfarenheter. Mycket av den kunskap och de lärdomar som dessa kommuner delat med sig av ligger till grund för de slutsatser som presenteras i materialet. Förhoppningen är att dessa erfarenheter ska kunna vara användbara för andra när de planerar utformningen av sitt arbete. Det här stödmaterialet analyserar vad som utmärker god kvalitet för verksamheten och sammanfattar ett antal framgångsfaktorer i arbetet med sent anlända elever.

Syftet med boken är att utgöra ett stöd för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan samt för tjänstemän och politiker i kommuner, i arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten på undervisningen och för att hitta nya och andra sätt att organisera sin verksamhet på.