Undervisning för vuxenstuderande med PTSD

PTSD är en förkortning av Post Traumatic Stress Disorder, på svenska posttraumatiskt stressyndrom. Det innebär att en person har blivit utsatt för en hotande katastrofal upplevelse och reagerat med intensiv skräck och hjälplöshet.

Det är i allra högsta grad angeläget att stödja studerande med PTSD inom undervisningen. Att kunna lära är ju avgörande för ett normalt liv och det är särskilt viktigt när man kommer till ett nytt land där det krävs att man kontinuerligt tillägnar sig nya färdigheter och kompetenser.

Sannolikt har de flesta lärare och skolledare mött personer med PTSD i undervisningen och i många fall stått inför en pedagogisk uppgift som känts övermäktig. I detta kompendium finns förslag till förändringar som förbättrar förhållandena för studerande med PTSD.