Tack vare dessa två lärares generositet har medarbetare från NC regelbundet kunnat delta i deras undervisning och som lärare själva fått genomföra vissa undervisningsaktiviteter med eleverna i deras klassrum. Det är erfarenheterna och tankarna från detta utprövande av språk- och yrkesintegrerande arbetssätt som ligger bakom rapporten Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik (1845 Kb) .

Undervisningsaktiviteterna och elevexemplen i texten kommer från undervisning inom vård- och omsorgsutbildning. Men vi vänder oss till alla språk- och yrkeslärare (och pedagogiskt ansvariga utbildningsledare, biträdande rektorer, rektorer med mera) som befinner sig i eller står inför det krävande arbetet att förena yrkesutbildning med språkutvecklande arbete.

Läsaren finner såväl teoretiska och didaktiska resonemang om språk- och kunskapsutveckling i allmänhet och förhållandet mellan undervisning och faktiskt lärande. Utöver detta möter läsaren konkreta illustrerande exempel av undervisningsaktiviteter med åtföljande kommentarer om tankarna och didaktiken bakom tillvägagångssättet.

Texten ingår i ett pågående utvecklingsarbete där Nationellt centrum för svenska som andraspråk har ambitionen att producera stöttande och användbart material för kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningen. Det handlar om att skapa utbildningar där språkundervisningen och yrkesutbildningen inte längre sker åtskilt från varandra utan förenas i ett för eleverna mer effektivt lärande. Vi tror att  språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i högre grad måste både undersökas och tillgängliggöras för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Därför hoppas vi att såväl språklärare inom sfi och svenska som andraspråk som yrkeslärare får möjlighet att läsa, reflektera över och diskutera innehållet i rapporten.