De huvudsakliga resultaten

I rapporten Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus naturvetenskap disponeras resultaten i fyra huvudkategorier, baserat på studierna som ingår i översikten. Det finns dock inga vattentäta skott mellan kategorierna, utan de går in i varandra.

De språkliga resurserna i klassrummet

Forskningen visar att användningen av flerspråkiga elevers förstaspråk och vardagliga erfarenheter kan underlätta för eleverna, både när de ska delta i gemensamma samtal och för att förstå det naturvetenskapliga innehållet. De naturvetenskapliga begrepp som tas upp i undervisningen har utvecklats i ett sammanhang som skiljer sig från det vardagliga. Därför är det inte självklart för eleverna att använda sig av begreppen.

Som lärare måste man vara medveten om att det finns en risk för att elever kan vilseledas och misstolka ord eller översätta felaktigt. Det kan leda till att eleverna missförstår den naturvetenskapliga innebörden. Det kan inträffa till exempel när ord på elevernas andraspråk har olika betydelser på vardagsspråket och på ämnesspråket.

Flera av studierna refererar till olika typer av språkliga resurser. En språk- och kunskapsutvecklande undervisning bör därför inte enbart baseras på läs- och skrivfärdigheter. I undervisningen kan man även använda sig av olika slag av visuella symboler, allt från gester och kroppsspråk till audiovisuella och digitala resurser.

Klassrumsinteraktionen – samtalens struktur och karaktär

Forskningen visar exempel på hur läraren kan använda elevernas förstaspråk. Arbete i par eller i små grupper kan bidra till ett aktivt deltagande i klassrumsinteraktionen och ha en positiv inverkan på förståelsen, framför allt om de flerspråkiga eleverna tillåts tala sitt förstaspråk.

Ett ensidigt fokus på terminologi i undervisningen kan utarma klassrumsdialogen och begränsa elevernas utveckling av det naturvetenskapliga språket. Det nätverk av mening som binder samman termerna och begreppen blir då inte tydligt för eleverna. Exempel i underlaget visar att elever som inspireras till utforskande samtal utvecklar förbättrade förmågor vad gäller naturvetenskaplig problemlösning och naturvetenskapligt resonerande.

Fokus på språk och naturvetenskapligt språkbruk

Forskningen visar att en koppling mellan vardags- och ämnesspråk i syfte att uppnå en varaktig och djup förståelse för ämnet kan ha ett värde. Exempel på hur en sådan koppling byggs upp kan handla om att fokusera på hur termer och begrepp hänger samman, det vill säga på tematiska mönster. Att läraren med andra mer naturvetenskapligt korrekta ord upprepar vad eleverna säger kallas revoicing, och det kan också öka kvaliteten på klassrumsinteraktionen.

Att inviga eleverna i olika naturvetenskapliga uttrycksgenrer

Forskningen visar att den naturvetenskapliga betydelsen av vardagliga begrepp kan vara extra svårtillgänglig för flerspråkiga elever och därmed vilseleda dem. Vad gäller argumentation framgår det att det är viktigt att undervisningen fokuserar på både själva uppbyggnaden av argumentet med tes och belägg, och på hur argumentet kommuniceras i interaktionen med en motpart.

Läs hela rapporten:

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet-med fokus naturvetenskap (1870 Kb)

Läs sammanfattning av rapporten:

Sammanfattning av Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet (51 Kb)