Rapporter

Rapporter

Här publicerar vi intressanta och, för vårt uppdrag, relevanta rapporter. Rapporterna kan ha olika avsändare, t ex skolmyndigheter, lärosäten eller organisationer.

2022

  • Så går integrationen av unga i Sverige 2022-12-20 I boken "Integration bland unga – En mångkulturell generation växer upp" har forskare vid Stockholms universitet följt 5000 unga med utländsk bakgrund. Deras kartläggning visar att det generellt sett går bra för unga med utländsk bakgrund. Samtidigt finns det en överrepresentation av de som inte klara gymnasiet.
  • Ny rapport visar långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin 2022-11-07 En ny rapport från Skolverket visar en långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin. NC ber Skolverkets företrädare Frida Andersson och Riikka Tilja berätta mer om bakgrunden till rapporten och vad den visar.

2019

2018

  • (2018) Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - naturvetenskap I den här översikten har Skolforskningsinstitutet sammanställt forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta med språkutveckling. De valde att fokusera på naturvetenskapliga ämnen eftersom dessa kan innebära en utmaning för flerspråkiga elever i och med att det naturvetenskapliga språkbruket är begreppsrikt och abstrakt. Studierna som ingår omfattar elever i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
  • (2018) Svenska som andraspråk i praktiken I den här studien undersöker Skolverket hur skolor arbetar med svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Studien fokuserar på tre områden där Skolverkets statistik och tidigare studier pekar på brister i likvärdigheten, och där skolorna själva har relativt stort utrymme att påverka vilken undervisning eleverna möter.
  • (2018) Undervisning i svenska för invandrare Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av SFI-undervisning. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter