Skolverket har ett regeringsuppdrag att informera och ge stöd till kommuner för kombinationsutbildningar mellan kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk inom komvux och regionalt yrkesvux. 

NC har i flera år arbetat verksamhetsnära i olika projekt och utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning inom olika typer av kombinerade yrkesutbildningar. NCs tidigare rapporter om integrerande språk och yrkesdidaktik hittar du här under rubriken ”Tidigare utvecklingsarbete – publikationer"

Under hösten 2021 genomfördes två webbseminarier på uppdrag av Skolverket. Under 2022 genomförs ytterligare webbseminarier. 

De förinspelade presentationer som utgör underlag för kommande webbseminarier publiceras kontinuerligt på den här sidan. Vi kommer därutöver också kontinuerligt att publicera texter och samtalsunderlag till respektive presentation. 

Underlagen kan användas för samtal och diskussion kring presentationens innehåll i relation till verksamhetens förutsättningar att erbjuda eleverna goda möjligheter till lärande i kombinerande/integrerande utbildningar. 

Utgångspunkter för språk- och yrkesintegrerande undervisning inom kombinationsutbildning (presentation 1)

Del 1 Vad är en kombinationsutbildning?

Del 2 Vilket samarbete behövs?

Del 3 Hur kan en integrerande undervisning se ut?

Del 4 Vad säger forskningen och den beprövade erfarenheten?

 

Undervisningen är dialogisk och erfarenhetsbaserad (presentation 2)

Del 1 Vilket stöd finns i läroplanen för en dialogisk och erfarenhetsbaserad undervisning?

Del 2 Hur kan vi skapa ett undervisningsmaterial utifrån elevernas erfarenheter?

Del 3 Hur kan vi använda elevernas erfarenheter från APL?

Del 4 Hur skapas lärandesituationer på APL-platsen?

 

Undervisningen går från det konkreta till det abstrakta (presentation 3)

Del 1 Vad innebär det att starta undervisningen i det konkreta?

Del 2 Hur kan start i det konkreta möjliggöra samtidig språk- och yrkesutveckling?

Del 3 Vad är funktionell yrkeskommunikation och hur kan man träna på det?

Del 4 Hur kan man göra för att konkretisera olika abstrakta begrepp?