Under hösten 2019 genomförde NC en enkätundersökning för att undersöka förekomsten och upplevelsen av språkstöd på olika skolor. Enkäten hade låg svarsfrekvens och resultaten ska därför tolkas med försiktighet. Av de frisvar som vi fick framgick ändå att de lärare som har erfarenhet av att arbeta med språkstöd ser stora vinster med detta. Man nämner bland annat förbättrade möjligheter till relationsskapande, en förbättrad skolkultur och fördjupad förståelse för språkliga skillnader. 

Vid Komvux sfi i Örebro arbetar ett av arbetslagen sedan 2016 med modersmålsstödjare, eller språkstödjare som man har valt att kalla dem.  I intervjuer framkommer att såväl elever, lärare som språkstödjare ser flera vinster med modersmålsstöd. Bland annat nämner eleverna att språkstödjarna utgör en bro mellan dem och läraren. Lärarna upplever också att språkstödjarna kan hjälpa dem att förstå när undervisningen “går över huvudet” på eleverna. De utvecklingsområden och svårigheter som lyfts är bland annat hur lärarna ska kunna göra språkstödjarna mer delaktiga i lektionsplaneringen. 

Lärarlaget deltar i ett forskningsprojekt under ledning av Oliver St John vid Örebro universitet. Projektet har som övergripande syfte att att förbättra kvaliteten på undervisningsstödet för vuxna nybörjare som lär sig svenska. St John undersöker i vilken utsträckning som användandet av modersmål är värdefullt, i vilka pedagogiska syften och vilka faser där användningen är bäst motiverad och hur det kan vara stöttande i förhållande till inlärarnas behov av att också exponeras för andraspråket svenska. I projektet och i en tidigare pilotstudie har man funnit tolv indikatorer till när språkstödjare skapar förutsättningar för elevernas lärande.

Mer forskning kring vuxna nyanländas lärande är välbehövligt och betydelsen av stöd på modersmålet är väl värt att lyfta fram. Som det står i den promemoria som KLIVA-utredningen lämnade i maj 2019 (Dnr U2019/02278/GV):

Med hjälp av studiehandledare eller modersmålslärare som handleder eleven i studierna kan eleven få förståelse för det nya språkets strukturer, kommunicera friare och sätta ord på det som han eller hon inte förstår och därmed underlättas inlärningen av svenska.