Aktuella teman

Aktuella teman

Nationellt centrum publicerar här regelbundet tematexter om frågor som är aktuella inom vuxenutbildningen.

  • Distansundervisning på sfi 2020-05-04 NC genomförde i mitten av april en mindre enkätundersökning av distansundervisningen på sfi. Detta för att få en bättre och fördjupad bild av läget i landets sfi-verksamheter och vilket eventuellt stöd NC kan erbjuda. Enkäten besvarades av ett 60-tal personer. Svaren ger självklart inte en heltäckande bild av läget men pekar entydigt på olikvärdigheten inom sfi på distans vad gäller förutsättningar, upplägg och organisering.
  • Modermålsstöd inom vuxenutbildningen 2019-11-07 Det blir allt vanligare att inom vuxenutbildningen erbjuda nyanlända stöd på modersmålet. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har samlat en rad artiklar som behandlar temat ur olika perspektiv: elevens, språkstödjarens, lärarens och forskarens.
  • Digitalisering på drift inom vuxenutbildningen? 2020-08-11 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har efterfrågat vilka förutsättningar som finns gällande digitalisering inom vuxenutbildningen. Via en mindre enkätundersökning fick NC in 174 svar från lärare inom sfi och sva på grundläggande samt gymnasial nivå inom komvux. Svaren, som samlades in och sammanställdes under juni 2019, tyder både på stor variation i såväl verksamheternas förutsättningar som på hur och i vilken utsträckning lärarna arbetar med elevernas digitala kompetens.
  • Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar 2019-06-28 Resultatet av NCs enkätundersökning Digitalisering inom sva och sfi på vuxenutbildning under våren 2019 tyder på att det kan finnas stora skillnader mellan olika skolor vad gäller hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess och vilken möjlighet eleverna har att utveckla en digital litteracitet. NC fick en timmes skärmsamtal med Ivana Eklund genom en digital mötesapp för att prata med henne om hur hon uppfattar resultatet av vår enkät. Ivana är lärare, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av sfi med ett särskilt intresse för digitaliseringsfrågor.

MEDARBETARE

Sfi/Vuxenutbildningen

Aina Bigestans

Johanna Eriksson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter