Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Kommuner behöver stärka grundskolans mottagande av nyanlända elever

Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän.

Förutsättningar saknas för språkutvecklande arbete i förskolan

På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.

NC kommenterar rapporten om köer till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), visar en ny rapport från Skolverket. Den största orsaken till köerna är bristen på sfi-lärare. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) de åtgärder Skolverket föreslår för att minska köerna.

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Ett urval av lärosäten erbjuder på uppdrag av Skolverket "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk". Syftet med kursen är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.