Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nya förslag till ändring i skollagen för nyanlända elever

Regeringen har nu överlämnat proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, till riksdagen och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Nya regler för utbildning på distans

I propositionen Möjligheter till fjärrundervisning lämnar regeringen förslag till bestämmelser för fjärrundervisning, en form av distansundervisning, till riksdagen. Förslagen kan innebära ökade möjligheter för skolhuvudmän att uppfylla sina skyldigheter i fråga om elevens rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Ändringarna i skolla

Symposium 2015 - Tema resurser

Symposium 2015 är en konferens för lärare och forskare i svenska som andraspråk, 8-9 oktober i Stockholm. Symposium 2015 har resurser som tema och fokuserar på det kollegiala lärandet som pedagogisk resurs. Symposiet erbjuder ett tillfälle att ta del av aktuell forskning samt utveckla och fördjupa egna tankegångar i samspel med kollegor och forskare. Vad sker i mötet mellan teori och praktik, mellan forskning och beprövad erfarenhet? Hur används tillgängliga resurser för att ge bäst effekt på elevernas lärande? Presentationer liksom workshops kommer både vara gemensamma och inriktade på specifika angelägenheter som rör grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

NC söker ny medarbetare inom sfi/vux

Har du erfarenhet från sfi, kompetens i svenska som andraspråk och är intresserad av att leda kompetensutvecklingsinsatser kanske du är den vi söker. Vi söker nu ansvarig för ämnesområdet sfi/vuxenutbildning.