Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nya filmer om nyanlända elevers lärande

Skolverket har publicerat tre nya filmer som lyfter viktiga frågeställningar gällande organisation av utbildning för nyanlända elever.

NC kommenterar lagändringsförslag för nyanlända elever

Då regeringen nu har överlämnat proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, till riksdagen publicerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) här kommentarer till propositionen.

Symposium 2015 - Tema resurser

Symposium 2015 är en konferens för lärare och forskare i svenska som andraspråk, 8-9 oktober i Stockholm. Symposium 2015 har resurser som tema och fokuserar på det kollegiala lärandet som pedagogisk resurs. Symposiet erbjuder ett tillfälle att ta del av aktuell forskning samt utveckla och fördjupa egna tankegångar i samspel med kollegor och forskare. Vad sker i mötet mellan teori och praktik, mellan forskning och beprövad erfarenhet? Hur används tillgängliga resurser för att ge bäst effekt på elevernas lärande? Presentationer liksom workshops kommer både vara gemensamma och inriktade på specifika angelägenheter som rör grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.