Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Remissyttrande angående Läsa-Skriva-Räkna-garantin

NC finner det anmärkningsvärt att flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematikutveckling inte nämns i utredningens förslag och instämmer inte med utredningens förslag om att inga nya krav behöver ställas på lärares kompetens utanför dagens lärarutbildning och kompetensutveckling.

Ny Läslyftet-modul om grundläggande litteracitet för nyanlända

Skolverket har publicerat en ny modul inom Läslyftet med fokus på grundläggande läs- och skrivundervisning för nyanlända elever. Syftet med modulen är att ge lärare didaktiska redskap för att stötta eleverna i deras utveckling mot att kunna hantera olika slags texter som talad och skriven text, film och bild.

Omslaget till antologin Flerspråkighet som resurs från Libers förlag

Flerspråkighet som resurs - Symposium 2015

Vecka 50 kommer äntligen boken Flerspråkighet som resurs ut. Det är en bok skriven av presentatörer vid det välbesöka Symposium 2015 där de delar med sig av erfarenheter och forskning kring flerspråkiga elevers lärande. Precis som gjordes under symposiet tas här ett brett grepp på frågor om flerspråkighet och vi tror att det är en bok som kommer bli läst och uppskattad av många.