Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Bättre prognoser för att möta behovet av sva-lärare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar att Skolverket i samarbete med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att ta fram återkommande prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Vår förhoppning är att detta leder till ökad samverkan mellan olika lärosäten samt mellan lärosäten och kommuner för att råda bot på den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk.

NC kommenterar "Nationell samling för läraryrket"

På DN debatt har företrädare för regeringen, lärarfacken, SKL och idéburna skolor kommit överens om ett förslag i fem punkter för att stärka lärares och rektorers profession: karriärtjänster på vetenskaplig grund, vårda behörighetsreformen, frigör lärartid, ge skolledare bättre förutsättningar och ge nya lärare en bra introduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen men saknar vissa avgörande förslag för en ökad kvalitet i lärarutbildningarna och fortbildning av verksamma lärare.

Konferens om språkintroduktion

NC bjuder in till konferens om språkintroduktionsprogrammet - organisation, kartläggning och bedömning, i Göteborg 1-2 september 2016.