Grundskola

AKTUELLT

  • Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång 2014-11-03 Kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande som syftar till ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Kompetensutvecklingen ska även bidra till ett förbättrat mottagande och undervisning samt goda förutsättningar för den sociala utvecklingen för nyanlända elever.
  • Att leda nyanländas lärande - ny fortbildning på Stockholms universitet 2014-11-03 Ny fortbildning om att leda nyanländas lärande. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet anordnar i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk kompetenshöjande fortbildning för skolans ledare och lärare med start våren 2014. Fortbildningen kallas "Nyanländas villkor, lärande och resultat i skolan" och syftar till att öka måluppfyllelsen för elever med annat modersmål än svenska samt nyanlända elever.
  • Stor brist på behöriga sva-lärare 2014-10-24 I ny rapport från Skolverket konstateras att ämnet svenska som andraspråk är det ämne som har lägst andel behöriga lärare. Nationellt centrum för svenska som andraspråk hoppas nu att regeringen uppmärksammar de akuta behov av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser för lärare som undervisar i svenska som andraspråk.
  • NC viktig plattform för att forskning når ut i landet 2014-10-09 En internationell panel av sakkunniga har utvärderat forskningen vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet och panelen framhåller den viktiga roll som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) spelar för att sprida forskning inom fältet i Sverige.

Nätverksträffar & Seminarier

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV