Grundskola

AKTUELLT

  • Välkommen till NC, Josefin Nilsson 2016-06-03 Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarbetare Josefin Nilsson som har gedigen erfarenhet som lärare och kvalitetsutvecklare. Josefin har dessutom fått den fina utmärkelsen Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.
  • Bättre prognoser för att möta behovet av sva-lärare 2016-05-12 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar att Skolverket i samarbete med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att ta fram återkommande prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Vår förhoppning är att detta leder till ökad samverkan mellan olika lärosäten samt mellan lärosäten och kommuner för att råda bot på den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk.
  • NC kommenterar "Nationell samling för läraryrket" 2016-05-10 På DN debatt har företrädare för regeringen, lärarfacken, SKL och idéburna skolor kommit överens om ett förslag i fem punkter för att stärka lärares och rektorers profession: karriärtjänster på vetenskaplig grund, vårda behörighetsreformen, frigör lärartid, ge skolledare bättre förutsättningar och ge nya lärare en bra introduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen men saknar vissa avgörande förslag för en ökad kvalitet i lärarutbildningarna och fortbildning av verksamma lärare.
  • "Ge nyanlända en bättre start i skolan" 2016-04-22 Alla lärare, från förskola till högskola, kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver lärarfackens Johanna Jaara Åstrand och Bo Jansson och Anna Kaya, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV