Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Vad menas med "i jämförelse med andra språk eleven kan"?

Nu finns ytterligare en fördjupningsartikel i vårt resursmaterial kring implementeringen av nya sva-kursplanen i Lgr22. Artikeln ger konkreta råd om hur du som lärare kan använda elevernas flerspråkighet som en resurs.

Remissomgång för utredningen En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Utredningen En modell för att mäta och belöna progression inom sfi, SOU 2022:17 är nu ute på remiss. Läs gärna vår kommentar om utredningen. Sista dag att svara på remissen är den 24 oktober 2022. 

NC kommenterar Skolverkets översyn av svenskämnena

Skolverket har genomfört en bred översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk och har nu lämnat över rapporten till regeringen. Skolverket föreslår att svenska som andraspråk bör kompletteras med en ny grundläggande del för nybörjare. Dessutom behövs tydligare regler, kompetensutveckling och mer stöd till både lärare och rektorer. Det är några av Skolverkets förslag till regeringen om hur ämnena svenska och svenska som andraspråk kan förbättras. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen som, om de genomförs, kan vara viktiga steg på väg mot att stärka undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. I denna artikel kommenterar NC främst förslagen som rör grundskolan.

Resurser för att stötta implementeringen av sva-kursplanen i Lgr22

Arbetar ni med att implementera nya sva-kursplanen för grundskolan? Här finner ni olika typer av material för att diskutera organisation, systematiskt kvalitetsarbete, planering, undervisning och bedömning gällande svenska som andraspråk utifrån den kursplan som ska tillämpas från höstterminen 2022.