Styrdokument

Förskola - Styrdokument

Samtliga styrdokument finns att ladda ner från Skolverkets webbplats.

Nationellt centrum har sammanställt och gjort direktlänkar dels till övergripande generella styrdokument, dels till styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om flerspråkighet i förskolan som ska inspirera, ge vägledning och som innehåller exempel och frågeställningar som kan ligga till grund för diskussioner i arbetslaget. Materialet bygger på skollagen och förskolans läroplan.

Du kan också ta del av Nationellt centrums webbsida Vanliga frågor - där svarar vi bland annat på frågor som rör styrdokumenten.

 

Utdrag ur styrdokument för förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att uppfylla skollagen och läroplanens mål.

PROJEKTLEDARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV