Doktorsavhandling, 2007.
Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Milani har analyserat ett stort antal tidningsartiklar och policydokument rörande svensk språkpolitik och menar att de som tar offentliga ställningstaganden i sådana debatter uttryckligen hänvisar till svenskan som ett rent kommunikationsverktyg. Men tittar man noggrant på yttranden om språk och språkbruk, ser man att svenskan bara är ett yttre tecken som pekar på ett mer outtalat system av sociala identiteter och moraliska normer. Debatter om svenskan är med andra ord exempel på hur uppdelning mellan "vi" (svenskar) och "dem" (invandrare) skapas, och hur staten bör – eller inte bör – legitimera organiseringen av sådana förhållanden genom olika former av lagstiftning, menar Milani.