Hedman, Christina

Doktorsavhandling, 2009.
Stockholms universitet. Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Avhandlingen baseras på en multipel fallstudie av tio spansk-svensktalande ungdomar i åldrarna 13-16 år, som utifrån lärares bedömningar har läs- och skrivsvårigheter. I studien har Hedman gjort jämförelser med dels en en grupp enspråkigt spansk- respektive svensktalande ungdomar med dokumenterad dyslexi och dels med en tvåspråkig grupp spansk-svensktalande ungdomar utan läs- och skrivsvårigheter. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för vad tvåspråkiga ungdomars läs- och skrivutveckling kan innebära för att gynna en säkrare identifiering och hantering av dyslexi hos tvåspråkiga samt att skaffa kunskap om hur skriftspråksproblem hos dessa ungdomar kan kan yttra sig, karaktäriseras och avgränsas.