Anneli Schwartz

Doktorsavhandling, 2013
Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Denna avhandling bygger på en etnografisk studie i en förortsskola som har valt en särskild pedagogisk modell för att hantera och genomföra sitt uppdrag. Detta i en tid som präglas av stark fokusering på elevprestationer och kriser i skolan. Den pedagogiska modell som skolan valt, tar sin utgångspunkt i Lorraine Monroes doktriner där ordning, tydligt ledarskap och höga förväntningar på eleverna är i fokus. Avhandlingens syfte är att analysera hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort ger respons på denna pedagogik. Centralt i relation till detta är också att analysera hur lärare, besökare och media beskriver den valda pedagogiken, skolan och dess omgivning. Det empiriska materialet består av skoldokument, observationer, fältanteckningar och intervjuer med elever samt till viss del skolans personal. Bernsteins teorier och begrepp har utgjort studiens teoretiska analysverktyg.

Avhandlingen bidrar med kunskap om hur en pedagogisk modell används för olika syften i relation till elever, skolprestationer, plats och konkurrens. Den synliggör också hur eleverna genomskådar, bjuder på motstånd och anpassar sig till den pedagogik de möter.