Katrin Ahlgren

Doktorsavhandling, 2014
Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Den här avhandlingen består av två fristående, men ändå sammanhängande studier. I den första undersöks hur några personer förhåller sig till svenska språket och till sig själva som andraspråkstalare med hjälp av begreppet narrativ identitet. Den andra studien är en tematisk analys av andraspråkstalarnas metaforanvändning.

Studierna bygger på ett material som sträcker sig över en period på sex år och består framför allt av samtal, men även av enkäter, uppsatser och observationer. De utgår dessutom ifrån en gemensam teoretisk förankring som innebär att Paul Ricœurs tankar om tolkning, berättande och identitetsskapande återkommer som en röd tråd avhandlingen igenom. Andraspråkstalarna citeras med hjälp av en etnopoetisk transkriptionsmetod, vilken bland annat avser att lyfta fram de kreativa aspekterna av deltagarnas språkanvändning.