Annika Norlund Shaswar

Doktorsavhandling, 2014
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

För personer som läser svenska för invandrare (sfi) är deras identiteter viktiga när de läser och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras uppfattning om vilka de själva är stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på djupet.

Studiens syfte är att undersöka fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria samt deras nuvarande skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfi-studierna.

Samband och skiljelinjer mellan de undersökta sociotextuella domänernas skriftpraktiker förklaras. Vidare utforskas samspelet mellan deltagarnas skriftbrukshistoria och deras skriftpraktiker i dag. En analys görs av samband mellan identitet och skriftpraktiker samt mellan lärande och skriftpraktiker. Dessutom diskuteras även huruvida studiens resultat kan användas pedagogiskt och didaktiskt.

Studiens syfte genererar följande frågekomplex:

  1. Hur berättar deltagarna om sin skriftbrukshistoria? Hur kan kopplingarna mellan identitet och skriftbrukshistoria förstås? Hur kan deltagarnas skriftbrukshistoria påverka deras skriftpraktiker i vardagslivets sociotextuella domäner respektive i sfi:s sociotextuella domän?
  2. Hur kan skriftpraktikerna i vardagslivets sociotextuella domäner respektive i sfi:s sociotextuella domän förstås? Hur kan deltagarnas identitet i relation till skriftpraktikerna beskrivas och förklaras?
  3. Hur kan sambanden och skiljelinjerna mellan skriftpraktikerna i vardagslivets sociotextuella domäner och sfi:s sociotextuella domän beskrivas och förklaras?