Doktorsavhandling, 2017
Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd i skolan. Jöran Petersson har undersökt förstaspråkare och andraspråkare svar på matematikprov i årskurs 9. Syftet har varit att dels undersöka om några områden i matematiken är särskilt svåra för andraspråkare och dels om skillnader i provresultat mellan nyanlända och tidigt anlända invandrare.

Avhandlingen ger två huvudresultat. I del 1 är det att förstaspråkare och andraspråkare visar olika kunskapsprofiler på prov i matematik. I del 2 är huvudresultatet att elevers kunskaper i matematik verkar variera beroende på om eleverna har invandrat tidigt eller sent till grundskolan. Det visar sig vara två grupper med olika behov och förutsättningar. Trots att de senare är nybörjare i sitt nuvarande undervisningsspråk, så kan de i en del avseenden dra fördel av sin tidigare skolgång som matematikelever på sitt förstaspråk samt att de kan ha följt en läroplan, som betonar matematiska kunskapsområden annorlunda än den svenska läroplanen. Omvänt har andraspråkare, som har invandrat tidigt i sin skolgång, bättre kunskaper i det nya undervisningsspråket, men har också nackdelen av att ha fått lära sig grunderna i matematik på sitt andraspråk under större delen av sin skolgång. Genom att skilja mellan andraspråkare som invandrade tidigt respektive sent i grundskolan, konstaterar denna avhandling att det inte är nog att ta hänsyn till socioekonomisk bakgrund och kompetens i undervisningsspråket. Ett nödvändigt tredje perspektiv blir att ta med den matematiska kompetens som särskilt nyinvandrade elever kan ha med sig från tidigare skolgång på sitt första språk.

Avhandlingen är skriven på engelska men det finns en svensk sammanfattning.