Avhandlingar

Avhandlingar

Här nedan finns ett begränsat urval av avhandlingar från olika universitet och högskolor som på ett eller annat sätt rör svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Avhandlingarna är sorterade efter år men det går bra att göra en sökning på namn, titel eller ämnesord genom att använda kortkommando ctrl+F eller cmd+F.

2022

 • (2022) Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities 2023-02-09 Vilka språk använder elever på fritiden i språkligt heterogena grupper i årskurs 6–7, där drygt hälften är födda i Sverige? Svenska och engelska dominerar fritiden medan modersmålet dominerar i hemmet i interaktion med föräldrar och släkt. Med syskon är svenska vanligt men i kombination med modersmålet. Det här visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • (2022) "Det är inte så att vi exklusivt pratar svenska" 2023-01-11 Sara Snoder disputerade veckan före jul 2022 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Det är inte så att vi exklusivt pratar svenska” Flerspråkighetens möjliga utrymmen i låg-och mellanstadieklassrum.
 • (2022) Nyanlända elevers välbefinnande och hälsa – ett individuellt ansvar med snäva möjligheter 2022-12-15 I sin avhandling Nyanlända elevers välbefinnande och hälsa – ett individuellt ansvar med snäva möjligheter visar Ulrika Lögdberg vad som bidrar till hälsa och välbefinnande hos nyanlända ungdomar, men också vad som utmanar dem.
 • (2022) "Kvalitetsproblem" i svensk vuxenutbildning 2022-11-04 Johanna Mufic disputerade i oktober 2022 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society, om hur begreppet kvalitet konstrueras på olika arenor inom komvux och vilka effekter detta får. NC ber Johanna förklara mer om vad hon har fått syn på genom sin forskning.
 • Ny avhandling ger en inblick i några ungdomars språkliga vardag 2022-10-03 I sin avhandling, Att göra förort: Om språkliga resurser hos gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund, undersöker Karin Senter hur ungdomar i förorten använder språket för att, så att säga, "göra förort".

2021

 • (2021) Inte för räddhågsna 2021-09-20 Anna Winlund undersöker i sin avhandling Inte för räddhågsna - Undervisning i svenska som andraspråk för gymnasieskolans språkintroduktion, hur undervisingen kan anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund.
 • (2021) Att vara och inte vara 2021-03-01 - Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk. Avhandlingen studerar hur elever på en högstadieskola upplever att särskiljas och kategoriseras som i behov av ämnet svenska som andraspråk. Frida Siekkinen.

2020

2019

 • (2019) Att tolka det sammansatta Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar. En studie om hur 190 gymnasieelever tolkar olika typer av språkliga sammansättningar. Lisa Loenheim
 • (2019) Avslut och fortsättning En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan. Åsa Bjuhr.
 • (2019) Det flerspråkiga NO-klassrummet En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum. Avhandlingen handlar om språkliga och kulturella möten i det flerspråkiga NO-klassrummet samt konsekvenserna av dessa möten för elevers lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Annika Karlsson
 • (2019) Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. Avhandlingens syfte är att belysa lässtrategiers betydelse för utveckling av flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Detta görs genom att utforska lässtrategier i ett undervisnings-, läsutvecklings- och individperspektiv. Anna Lindholm
 • (2019) Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår Avhandlingen undersöker hur två lärare kommunicerar undervisningsinnehåll, upprätthåller sociala relationer samt organiserar informationsflöden inom undervisning i svenska som andraspråk och geografi på en grundskola där majoriteten av eleverna har migrationsbakgrund. Robert Walldén
 • (2019) Play, Culture and Learning Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools. Avhandlingen undersöker hur andraspråks- och begreppsutveckling kan uppstå genom interaktion i förskolans miljöer, specifikt studerar avhandlingen hur olika typer av interaktion, som leken, kan stötta barn. Robin Samuelsson
 • (2019) Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk - teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar. En studie om skriftlig lärarrespons för nybörjarstuderande i svenska som andraspråk. Liivi Jakobson
 • (2019) Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola Avhandlingen behandlar hur språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola när minoritetsspråkiga barn deltar. Delstudie I handlar om hur nyanlända barn kommunicerar när de är nya i svenskspråkig förskola. Delstudie II behandlar en språkrevitaliserande verksamhet för barn med finsk minoritetstillhörighet. Ellinor Skaremyr
 • (2019) Språkliga redskap - Språklig beredskap Avhandlingen, som är en praktiknära aktionsforskningsstudie, visar på möjligheter och hinder avseende gymnasieelevers ämnesspråkliga deltagande i undervisningen i en kontext där en majoritet av eleverna har undervisningsspråket svenska som sitt andraspråk. Maria Rubin
 • (2019) Teachers’ Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms. Avhandlingens övergripande syfte är att få en bättre förståelse för lärares uppfattningar och strategier vid läsundervisning i flerspråkiga miljöer. Monica Bravo Granström
 • (2019) Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum En studie om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever. Jenny Uddling

2018

2017

2016

 • (2016) Litteracitet genom interaktion Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning inom skolår F-3. Sari Vuorenpää.
 • (2016) Moving Together This study focuses on the targeted support measures to enhance learning for students with an immigrant background: e.g. Mother tongue instruction, Swedish as a Second Language, and tutoring in the mother tongue. Helen Avery.

2015

2014

 • (2014) "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" Avhandlingen undersöker möjliga förutsättningar och hinder för deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå. Samira Hajjouji Hennius.
 • (2014) Beskriv med ord - fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet Avhandlingen undersöker två fysiklärares och en svensklärares planering och genomförande av terminslånga undervisningsförlopp i två gymnasieklasser i syfte att ge fördjupad förståelse av förhållandet mellan språk och kunskapsbildning. Maria Kouns.
 • (2014) Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied Young Refugees’ Voices This thesis explores negotiations of belonging among unaccompanied young refugees in Sweden. The thesis further aims to shed light on methodological aspects of bringing out their voices. Ulrika Wernesjö
 • (2014) Invisible voices - Understanding the Sociocultural Influences on Adult Migrants' Second Language Learning and Communicative Interaction. This dissertation is a qualitative study exploring the sociocultural influences on adult migrants’ second language learning and the communicative interaction through which they use the language. Mozhgan Zachrison.
 • (2014) Learnables in Action - The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms. Avhandlingen är en empirisk, kvalitativ studie om uppkomsten av s.k. ”learnables” i svenska som andraspråksutbildning. Ali Reza Majlesi.
 • (2014) Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv Avhandlingen består av två fristående, men ändå sammanhängande studier. I den första undersöks hur några personer förhåller sig till svenska språket och till sig själva som andraspråkstalare med hjälp av begreppet narrativ identitet. Den andra studien är en tematisk analys av andraspråkstalarnas metaforanvändning. Katrin Ahlgren.
 • (2014) Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning Avhandlingens syfte är att undersöka fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria samt deras nuvarande skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfi-studierna. Annika Norlund Shaswar
 • (2014) STOLT! Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet samt hur de på ett kreativt sätt uttrycker och därmed skapar etniciteter och fyller dem med innebörder. Layal Kasselias Wiltgren.
 • (2014) ”Herravälde. Är det bara killar eller?” - Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. Avhandlingen undersöker flerspråkiga elevers möten med lärobokstexter i historia för gymnasieskolan genom funktionella textanalyser av läroböcker och genom enskilda textsamtal med gymnasielever. Lotta Olvegård.

2013

 • (2013) Att hantera praktiken Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Avhandlingen handlar om invandrares möjligheter att lära sig svenska på sådana praktikplatser som erbjuds inom ramen för sfi-utbildningen, dvs. inom den grundläggande utbildningen i svenska som andraspråk som vuxna invandrare i Sverige erbjuds.
 • (2013) Pedagogik, plats och prestationer - en etnografisk studie om en skola i förorten Avhandlingen bygger på en etnografisk studie i en förortsskola som har valt en särskild pedagogisk modell för att hantera och genomföra sitt uppdrag. Syftet är att analysera hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort ger respons på denna pedagogik. Anneli Schwartz.
 • (2013) Skola med fördröjning - Nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla" Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka den sociala skolsituationen för elever som har invandrat till Sverige under de fyra sista åren i grundskolan eller under gymnasiet genom att undersöka den sociala interaktionen mellan elever. Eva Skowronski.
 • (2013) Svenska för invandrarskap? - Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare. Avhandlingen riktar intresset mot diskurs, kategorisering och identitetsskapande inom utbildningsformen Sfi dels historiskt över tid och dels bland deltagare i Sfi vid ett lärcentrum. Jenny Rosén.
 • (2013) Varför gör de på detta viset? - Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap. Avhandlingen beskriver och diskuterar interaktionen i den sociala praktik i vilken flerspråkig språkundervisning för hörselskadade och döva elever äger rum. Karin Allard.

2012

2011

 • (2011) Biologiämnets texter - Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Studie i syfte att med utgångspunkt i ett biologiklassrum analysera, beskriva samt diskutera texter och språkbruk i skolan, med särskilt fokus på flerspråkiga elevers förutsättningar. Pia Nygård Larsson.
 • (2011) Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. Studie i syfte att undersöka hur grundskolan hanterar sitt uppdrag om att vara en skola för alla med en såväl inkluderande som interkulturell intention samtidigt som vissa elever undervisas i ett eget svenskämne med en egen kursplan och andra elever undervisas i förberedelseklasser. Lena Fridlund.
 • (2011) Litteracitet och visuella texter - Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi. Avhandlingens olika studier undersöker littteracitet och visuella texter i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare (sfi). Qarin Franker.
 • (2011) Skolspråk i utveckling - Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår. Avhandlingen är en undersökning av en- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer (GM), ett begrepp myntat inom systemisk-funktionell lingvistik. Ulrika Magnusson.
 • (2011) Skriftspråksutveckling under högstadiet Studie i syfte att beskriva olika aspekter av skriftspråksutvecklingen under högstadiet. Mikael Nordenfors.

2010

2009

 • (2009) Dyslexi på två språk En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Studie i syfte att öka förståelsen för vad tvåspråkiga ungdomars läs- och skrivutveckling kan innebära för att gynna en säkrare identifiering och hantering av dyslexi hos tvåspråkiga. Christina Hedman.
 • (2009) Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare Studie i syfte att undersöka den muntliga delen av Tisus, för att söka utröna hur de godkända testtagarnas inlärarspråk skiljer sig från de underkändas i ett processbarhetsperspektiv, och om PT i sådana fall har något att bidra till muntlig språkbedömning. Maria Eklund Heinonen.

2008

2007

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter