Gunlög Sundberg

Kompetensutveckling för sfi- lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Kraven har ökat i samhället på effektiv kommunikation via datorer och andra digitala kommunikationsmedel. Parallellt med detta har kraven ökat på en utvecklad dialogisk kompetens såväl i dialog som i flerpartssamtal. Många samtalssituationer har formaliserats och utvecklats till egna talgenrer. I sådana samtal måste vi kunna tala för vår sak, men även kunna samverka eller interagera med många andra människor för att nå våra mål.

I den här artikeln beskriver jag några drag som karaktäriserar så kallade institutionella samtal. De kan definieras som återkommande samtalstyper som bildat ett mönster och blivit konventionaliserade så att en talgenre har skapats med mer eller mindre fasta deltagarroller. Formerna för samtalen är något som människor socialiseras in i och kunskap om dem ingår i vår samhälleliga kompetens, som ofta är tyst och delvis osynlig. Frågan i detta sammanhang är hur vi som lärare i svenska som andraspråk kan synliggöra en del av denna tysta kunskap för andraspråkstalare som möter många institutionella samtal då de socialiseras in i samhället.