Gisela Andersson och Else Berglund

Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen
EU-masterutbildningen Psykisk hälsa, social service och migration
Uppsats 10 p (2005)

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie av fyra kommuner undersöka i vilken mån integrationspolitikens inkluderande synsätt får genomslag i praktiken för nyanlända funktionshindrade flyktingars introduktion i dessa kommuner.

Fallstudien består av flera delar. Vi genomför intervjuer med handläggare i kommunerna, som även besvarar enkätfrågor om namngivna funktionshindrade och deras introduktion. Även flyktingar intervjuas, liksom personal på Integrationsverket som dessutom bistår med statistiska underlag. De frågeställningar vi vill få besvarade i fallstudien rör:

  • vilka insatser funktionshindrade får del av
  • i vilken mån det finns individuella mål för introduktionen
  • i vilken mån funktionshindrade flyktingar inkluderas i eller exkluderas från introduktionen