Pia Adams och Elisabeth Sköld Nylund

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket

Vårt syfte var att jämföra två olika undervisningsmetoder inom svenska för invandrare, sfi, på nybörjarstadiet. Vi fokuserade på uttalet och huruvida en intensifierad och individualiserad uttalsträning med datorstödda uttalsprogram skulle förbättra talet samt i viss mån den språkliga korrektheten.

Studien genomfördes i två nybörjargrupper, en kontrollgrupp där vi undervisade på traditionellt sätt med tonvikt på muntlig kommunikation och uttal, och en experimentgrupp som undervisades halva tiden i en språkstudio med språkprogram på dator och inspelade uttalsövningar.

Efter fem veckors svenskundervisning spelades samtliga kursdeltagare in på band. Från experimentgruppen valde vi fem deltagare som överensstämde med fem deltagare från kontrollgruppen vad gällde modersmål, skolbakgrund, ålder och kön. Vår avsikt var att
jämföra en informant från kontrollgruppen med motsvarande informant från experimentgruppen för att mäta vem i paret som nådde de bästa resultaten.

Två bedömargrupper, den ena bestående av fem lärare och den andra av fem icke-lärare, lyssnade på inspelningarna av de fem olika språkparen och kommenterade, bedömde samt jämförde paren. Svaren redovisades i tabeller som vi sedan analyserade. Vi genomförde också ett enkelt ordföljdstest.

Vår slutsats är att experimentgruppen, som undervisats i språkstudio med hjälp av interaktiva datorstödda program, nådde ett betydligt bättre resultat i samtliga undersökta moment, såväl i fritt tal som i högprioriterade och mindre prioriterade uttalsmål, samt korrekthet i ordföljd.

Med hänsyn till resultatet i vår studie och resultaten från tidigare liknande studier (ProsIT, Isak och Prosodia) kan vi konstatera att en intensifierad och individualiserad uttalsträning med datorstöd förbättrar såväl uttal som språkinlärning.