C-uppsats, 2010.
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

De frågor som undersöks är:

  • Hur kan en bedömningsmodell utifrån ett genreteoretiskt perspektiv formuleras?
  • På vilka sätt kan elevtexter analyseras och beskrivas utifrån en kommunikativ bedömningsmodell respektive en genremodell?
  • Kan man med hjälp av genremodellen beskriva andra kvaliteter i språkförmåga än med hjälp av den kommunikativa modellen – och i så fall hur?