Lundin, Eva

Magisteruppsats, 2010.
Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket.

Den första januari 2009 fick årskurs 3 en ny läroplan där det beträffande skrivning framgår att elever ska behärska tre sorters genrer, nämligen instruerande, berättande och beskrivande. Samma vår, dvs. våren 2009, ges de första nationella proven för årskurs 3 och där prövas elevernas genrekunskaper både muntligt och skriftligt. Detta blev upprinnelsen till denna uppsats och satte ramarna kring den. Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnet svenska som andraspråk hamnar fokus på flerspråkiga elevers textproduktion.