Lundholm, Iréne

C-uppsats, 2011
Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap
med inriktning mot språk och språkutveckling

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur sång i sfi-undervisningen påverkar deltagarnas inställning till studier i allmänhet, och om deras medvetenhet om prosodi och uttal ökat. Frågeställningarna är om sången kan starta en process så att medvetenheten om uttal tilltar, samt om de tyckt att de förbättrat sitt språk och sitt uttal.

Arbetet utgörs av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med sfi-studerande från två klasser samt en ostrukturerad lärarintervju.

I resultatdelen redovisas att deltagarna genomgående tyckt att det varit roligt och att de upptäckt olika faktorer som att texterna fastnat bättre med melodi, att de hört vissa språkljud tydligare, att sången gjort dem mindre blyga och att gemenskapen ökat.