Kandidatuppsats i svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Denna studie har syftat till att kartlägga den språkliga bedömningen som genomförs i samband med en pedagogisk utredning av elever med annat modersmål än svenska inför eventuellt mottagande i särskolan. Särskolan tar i regel emot elever med utvecklingsstörning. Antalet elever i särskolan har ökat de senaste åren. Många elever har ett annat modersmål än svenska. Efter en rapport från Skolinspektörerna (2007) framkom att handläggningen av elevärenden ofta är bristfällig eller obefintlig. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och en kartläggning av bedömningsverktyg har bedömning av språkförmågan hos andraspråkselever undersökts. Insamlade data har analyserats kvalitativt. Teoretiska aspekter inom testteori, andraspråksforskning och språkstörning har diskuterats. Resultatet visar att språkförmågan hos elever med annat modersmål än svenska bedöms med viss försiktighet. Bedömningsverktyg som används är av varierande slag vilket får konsekvenser för fortsatta val. Bedömningen av modersmålsutvecklingen är nästan obefintlig. Bedömningsverktyg med prognostisk validitet och hög interaktivitet har stor betydelse då de hjälper eleven i sin fortsatta utveckling.

Språkbedömning i samband med pedagogiska utredningar av elever med annat modersmål än svenska (986 Kb)