Licentiatsuppsats, Institutet för svenska som andraspråk

Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Syftet med den här studien är att undersöka hur några vuxna andraspråkstalare berättar om och reflekterar kring sina erfarenheter av språkanvändning. Tyngdpunkten ligger på personernas erfarenheter av att tala svenska och deras attityder till svenska språket. I viss mån kommer även deras relationer till modersmål och engelska att beröras.

Det empiriska materialet bygger främst på samtal med tre andraspråkstalare vid upprepade tillfällen, men även på enkäter, dagböcker, uppsatser och observationer. Undersökningsperioden sträcker sig sex år (från 2002 till 2008) och därmed kan även förändringar över tid undersökas. Frågeställningarna är följande:

  • Hur förhåller sig andraspråkstalarna till sig själva som svensktalande i olika sociala situationer och sammanhang?
  • Vilka strategier ger de uttryck för i sina berättelser i förhållande till sitt språkbruk?
  • Hur kan dessa personers förhållningssätt, strategier och berättande relateras till identitetsskapande?