Uppsats i svenska som andraspråk, 15 hp

Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Studiens syfte är att undersöka vad iPad i sfi-undervisningen innebär för den enskilde individen då det gäller att bli litterat från att ha varit illiterat. Studiens fokus ligger på läs-och skrivinlärning i samband med individens motivation och åsikter om iPad som pedagogiskt verktyg.

Studien bygger på intervjuer med tre deltagare på studieväg 1 på sfi. Intervjuerna ger en uppfattning om individernas attityder till iPad och om de tror att de lär sig läsa och skriva med iPad. Studien tar också upp vad deltagarna tror de inte kan lära sig med iPad. I studien ingår även två lärarintervjuer som syftar till att bredda och nyansera bilden av hur iPad fungerar i klassrummet. Även lärarnas uppfattningar om iPad som pedagogiskt redskap undersöks i studien. Därtill görs också klassrumsobservationer för att ytterligare nyansera det som framkommit angående deltagarnas tankar om och arbete med iPad.

Resultatet visar att samtliga tre deltagare tror att de snabbare lär sig läsa och skriva med iPad än utan den. Alla tre har stor motivation att använda iPad, men har olika uthållighet av hur länge de orkar sitta med den. Alla tre menar att iPad är ett hjälpmedel och att kommunicera med läraren är viktigare, eftersom de då kan fråga, få förklaringar och få veta varför de gör vissa fel. Lärarna har olika infallsvinklar och olika uppfattningar om elevernas användning, och även vad de själva använder iPad till. De anser iPad vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel som ger utrymme för individualisering. Observationerna bekräftade vad deltagarna uttryckte i intervjuerna.

Studien ger anledning att argumentera för iPadens fördelar på många sätt. En konstruktiv app främjar inlärning och de speciella behov en analfabet har, så väl inlärning av bokstäver som ord, bilder och symboler. Även ett gott uttal främjas av användandet eftersom viktig information kan ges vid upprepade tillfällen och hur många gånger som helst under användandet.