Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup
Ifous, 2015

Mottagandet av och skolgången för nyanlända elever har som övergripande mål att inkludera varje elev i skolans ordinarie undervisning och i det svenska samhället. En god start är en förutsättning för en positiv utveckling för eleven under hela skolgången och får i förlängningen långtgående effekter för individens möjligheter till inkludering i samhället.

Förstudie: Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Ifous har tillsammans med fem medlemmar – Helsingborgs stad, Kungsbacka kommun, Landskrona stad, Söderhamns kommun och Åstorps kommun – under sommaren och hösten genomfört en förstudie om förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Det övergripande syftet är att få en bild av organisation och genomförande, för att på bästa sätt arbeta vidare mot målet att skapa en givande och lärande skolmiljö för nyanlända elever.

Förstudien vill genom exempel på organisation och genomförande ge en bild av läget i ett antal våra medlemskommuner. Vilka förutsättningar har man att uppfylla de framgångsfaktorer som pekas ut i den senaste forskningen för att gynna de nyanlända elevernas utveckling och lärande? Vilka kringliggande förutsättningar påverkar situationen? Vilka delar i verksamheten är mest angelägna att utveckla? Vilka är de största olikheterna mellan skolenheter och mellan kommuner, och vilken effekt får de för de nyanlända eleverna?

Förstudien behandlar framför allt följande aspekter:

  • Huvudmannens prioriteringar
  • Mottagande och kartläggning av elevernas kunskaper
  • Organisatoriska lösningar
  • Inkluderande arbetssätt
  • Kompetensbehov hos skolans personal
  • Stöd till eleverna, t.ex. studiehandledning på modersmål och elevhälsa
  • Språkliga aspekter i undervisningen
  • Områden som saknar forskningsbaserad kunskap