Svenska som andraspråk - behovsprövning och organisation

Stödmaterialet "Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne" innehåller tre artiklar som handlar om behovsbedömning och organisation av ämnet svenska som andraspråk (sva). Artikelserien riktar sig främst till rektorer inom grundskolan och motsvarande skolformer, men kan även vara intressant för lärare och annan personal i skolan samt skolchefer och andra personer på huvudmannanivå som arbetar med utvecklingsfrågor kring ämnet svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne

I artikeln Svenska som andraspråk - ett behovsbeprövat ämne besvaras frågor som ”Vilka elever ska läsa svenska som andraspråk?” och ”Hur avgör man om en elev är i behov av undervisning i svenska som andraspråk?” Artikeln innehåller också exempel som beskriver hur bedömning och beslut om sva-undervisning kan gå till.

Organisation av undervisning i svenska som andraspråk

Artikeln Organisation av undervisning i svenska som andraspråk diskuterar olika sätt att organisera undervisningen utifrån elevernas olika behov. I artikeln redogörs för framgångsfaktorer och andra aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid tjänstefördelning och organisation av undervisningsgrupper. Den innehåller också exempel som beskriver hur organisering av undervisning i svenska och svenska som andraspråk kan gå till.

Kartläggning för kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk

Artikeln Kartläggning för kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk är ett stöd till huvudman och rektor för att göra en kartläggning av verksamheten i syfte att utveckla och förbättra organisationen och genomförandet av undervisning i svenska som andraspråk. Kartläggningen kan med fördel användas som en del av huvudmannens och skolans systematiska kvalitetsarbete. Kartläggningen kan även användas av rektor som grund vid tjänstefördelning och planering av resurser. Kartläggningen är uppdelad i fyra avsnitt; elever, lärarresurser och organisation av undervisning i svenska och svenska som andraspråk samt rutiner för arbetet.