Litteratur

Gymnasieskola - Litteratur

Här finns tips på facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i gymnasieskolan, samt Nationellt centrums symposierapporter.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevernas språk och kunskapsutveckling men vad innebär det och hur kan man lära mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Här får du både konkreta råd kring undervisning och tips om fortsatt läsning.

Vad är genrepedagogik?

Många är intresserade av att lära sig mer om genrepedagogik och här finns tips på litteratur och tv-program.

Stödmaterial om alfabetisering

Detta stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar på språkintroduktion. Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. I materialet, som kan användas för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling, finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar just detta.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen?

Här ges konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Facklitteratur

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter