Symposium 2012

Symposium 2012

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 4-5 oktober 2012 var det dags för Symposium 2012 vid Stockholms universitet.

Ta gärna del av vårt program och en del av föreläsarnas och seminarieledarnas åhörarkopior.

Lärarrollen i svenska som andraspråk

Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning

Det övergripande temat för Symposium 2012 var Lärarrollen i svenska som andraspråk - Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning. Lärarens betydelse för språkutvecklingen stod i fokus, liksom språkets roll i kunskapsutvecklingen inom ämnesundervisningen. Hur den nya läroplanen och de nya kursplanerna kan implementeras behandlades också med tanke på hur språk- och kunskapsutveckling kan integreras i skolans undervisning.

Ett antal forskare och praktiker från Sverige, Storbritannien och Australien presenterade teorier och tillämpningar av språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen och kunskapsanknutet lärande i språkundervisningen.

Symposiet hade två spår, ett för barn och ungdom och ett för vuxenutbildning. Plenarföreläsningar blandades med seminarier och workshoppar utifrån teman som undervisning, styrdokument, organisation, ämne och språk, flerspråkighet, nyanlända, sfi och arbetsliv, särskilda behov och etnologiskt perspektiv.

Anders Philipsson inledningstalar

Intryck från Symposium 2012

Lena Vestlin från Lärarförbundets förlag besökte Symposium 2012 och har skrivit en artikel där hon beskriver sina intryck av konferensens första dag.

Åhörarkopior till Symposium 2012

Här finns länkar till en del föreläsares och seminarieledares åhörarkopior.

Helen Forsström Norén

Grattis Helen Forsström Norén

Vi gratulerar Helen Forsström Norén, årets mottagare av Carin Rosanders språkdidaktiska pris 2012.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV