Priser till lärare i svenska som andraspråk

Louise Mehdipoor och Jenny Hostetter

Två priser till förtjänstfulla lärare i svenska som andraspråk

Två lärare i svenska som andraspråk, Louise Mehdipoor och Jenny Hostetter, har tilldelats 10.000 kronor var att använda till fortsatt professionell utveckling. Det ena priset riktar sig till lärare inom barn/ungdomsskolan och det andra priset är avsett för lärare inom sfi/vuxenutbildningen. Pristagarna tillkännagavs under Symposium 2015.

Carin Rosanders språkdidaktiska pris

Carin Rosander var vid tiden för sin bortgång verksam som medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Efter hennes död beslöt institutionen att inrätta ett pris för att premiera lärare i svenska som andraspråk som i Carin Rosanders anda genom sin gärning verkat för att alla barn, oavsett modersmål och bakgrund, ska få lika möjligheter att utveckla alla sina språkförmågor och kunskaper.

Inger Lindbergs pris för lärare i svenska som andraspråk för vuxna

Inger Lindbergs pris för lärare i svenska som andraspråk för vuxna är avsett att premiera en särskilt förtjänstfull lärare i svenska som andraspråk verksam inom sfi eller komvux. Det har nyligen inrättats som en hedersbetygelse åt professor Inger Lindberg som nu går i pension och som under hela sin yrkesgärning verkat för att göra undervisning i svenska som andraspråk till en fråga om att förena didaktik, vetenskaplighet och utbildningspolitiska ideal.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Symposium 2015

För frågor om programmet kontakta oss gärna via e-post:

symposium2015@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV