Carin Rosanders språkdidaktiska pris

Carin Rosander var vid tiden för sin bortgång verksam som medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Efter hennes död beslöt institutionen att inrätta ett pris för att premiera lärare i svenska som andraspråk som i Carin Rosanders anda genom sin gärning verkat för att alla barn, oavsett modersmål och bakgrund, ska få lika möjligheter att utveckla alla sina språkförmågor och kunskaper. Detta pris utdelades för första gången på Symposium 2012 och nu är det dags igen att nominera en lärare som gjort sig förtjänt av detta pris. Läs mer om Carin Rosanders pris och nominera en lärare som arbetar på grundskolan eller på gymnasieskolan och som kombinerar kreativitet, didaktiskt nytänkande och ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt med målmedvetenhet och uthållighet.

Inger Lindbergs pris

Det andra priset är avsett att premiera en särskilt förtjänstfull lärare i svenska som andraspråk verksam inom sfi eller komvux. Det har nyligen inrättats som en hedersbetygelse åt professor Inger Lindberg som nu går i pension och som under hela sin yrkesgärning verkat för att göra undervisning i svenska som andraspråk till en fråga om att förena didaktik, vetenskaplighet och utbildningspolitiska ideal. Inger Lindbergs pris är avsett för en lärare som utifrån en professionell hållning, präglad av en djup förståelse för de studerandes situation och bakgrund genom sitt arbete har främjat vuxenstuderandes andraspråkslärande och/eller lärande av andra ämnen på svenska som andraspråk.

Båda pristagarna kommer att tillkännages på konferensen Symposium 2015, vid Stockholms universitet, den 8 oktober. Nomineringarna kan skickas till info@andrasprak.su.se och nomineringstiden går ut den 15 september 2015.