Vad vi talar om och hur vi talar om världen är ett sätt att inte bara definiera oss själva men också dem vi talar med. I sfi-undervisningen möts människor från hela världen och lärarnas uppdrag är att genom samtal, läsning och andra aktiviteter bidra till att deltagarna utvecklar goda svenskkunskaper, en förståelse för det land där svenska talas samt en interkulturell kompetens. I min presentation introducerar jag ett poststrukturalistiskt perspektiv på kategoriserings- och identitetsprocesser och riktar sedan fokus mot hur föreställningar om svenskhet möjliggör och begränsar de studerandes och lärares identitetsarbete. Utgångspunkter för min presentation är den etnografiska studie i form av dokumentanalyser och klassrumsobservationer som resulterade i min avhandling Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare.

Om presentatören

Jenny Rosén disputerade 2013 med avhandlingen Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare. Hon arbetar som lektor i svenska som andraspråk och postdoktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning

Nyckelord: förhållningssätt, diskurser, identitet