Det här seminariet handlar om grammatikens roll i utvecklingen och undervisningen av svenska som andraspråk. Inom andraspråksforskningen finns det många studier som visar att morfosyntaktiska strukturer utvecklas, eller processas, i definierbara utvecklingssteg. Processbarhetsteorin är en teori som visar detta både för svenska och för många andraspråk. För att grammatisk utveckling ska ske så effektivt som möjligt så bör undervisningen matcha inlärningsgången.

Att arbeta med en struktur som inläraren ännu inte har nått upp till kan alltså närmast bara skapa både frustrerade lärare och elever. I den här presentationen kommer jag att diskutera såväl läromedel som bedömning i förhållande till den naturliga utvecklingsgång som andraspråksinlärare följer. En sådan jämförelse visar att en språkutvecklingsteori som Processbarhetsteorin inte har slagit igenom i skolan, men också att grammatisk utveckling verkar vara något som definieras väldigt olika. Med hjälp av styrdokument och språkinlärningsforskning vill jag diskutera varför det är så och hur undervisningen kan bli mer effektiv om den baseras på inlärarnas naturliga inlärningsgång.

Om presentatören

Anna Flyman Mattsson är fil.dr. i allmän språkvetenskap med fokus på andraspråksinlärning och flerspråkighet. Hon arbetar som lektor i svenska som andraspråk på Lunds universitet. Tillsammans med Gisela Håkansson utkom hon 2010 med boken Bedömning av svenska som andraspråk som presenterar en bedömningsmodell utifrån grammatiska utvecklingsstadier.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, språkintroduktion, vuxenutbildning

Nyckelord: litteracitet, bedömning

Åhörarkopior