El Mahi Salmi, Ma/NO-lärare ger i denna presentation exempel på hur han undervisar. Utifrån filmade sekvenser från undervisningen redovisar han hur han arbetar och redogör för tankarna bakom. Vi får se när El Mahi låter eleverna arbeta parallellt med sitt vardagsspråk och sitt skolspråk på svenska och även hur eleverna uppmanas att använda sina modersmål för att skapa en djupare förståelse för ämnet.

I samtal med Lena Sjöqvist läggs ett didaktiskt perspektiv på undervisningens syfte och genomförande. Vilka faktorer i undervisningen utmanar och stöttar elevers språk-och kunskapsutveckling? Med utgångspunkt i följande begrepp samtalar Lena och El Mahi om undervisningen kvaliteter; autentiska uppgifter, vardagsspråk – skolspråk- translanguaging, stöttning.

Om presentatörerna

El Mahi Salmi är Ma/NO–lärare och arbetar på Mosaikskolan i Malmö, en mottagningsskola för nyanlända elever i årskurs 7-9 i Malmö. Han har också arbetat som modersmålslärare och studiehandledare i många år.

Lena Sjöqvist är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och arbetar bland annat med kompetensutveckling för skolledare och för arbetslag kring nyanlända eleverslärande. Hon har skrivit böcker och artiklar kring bedömning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Bland annat har hon medverkat i antologierna Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2014, 3e uppl) och tillsammans med Mikael Olofsson i Svenska som andraspråk - forskning undervisning och samhälle (2014, 2a uppl) med artiklar om bedömning i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: nyanlända, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesdidaktik, flerspråkighet som resurs

Åhörarkopior