Vi vill bjuda in till en workshop om sambedömning av elevtexter. Analyserna av texterna görs utifrån olika kommunikativa och språkliga kvalitetsaspekter. Vi fokuserar på likheter och skillnader i elevtextkvalitet och analyserar texter ur ett kontrastivt perspektiv vad gäller å ena sidan kunskapskraven för kurs D inom sfi och å andra sidan svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Inför deltagandet i workshopen vill vi att deltagarna utrustar sig med kursplanerna för sfi och svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning.

Om presentatörerna

Maria Rydell är doktorand vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och arbetar på en avhandling om sfi och muntliga prov. Hon har tidigare varit medarbetare i provgruppen för nationella prov i sfi.

Monica Lindvall är projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk med ansvar för insatser riktade mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, grundläggande vuxenutbildning

Nyckelord: bedömning, skrivutveckling

Åhörarkopior