På seminariet kommer jag att presentera min pågående licenciatstudie om betydelsen av elevernas språkliga resurser i NO-undervisningen. Jag har följt NO-undervisningen i en flerspråkig klass (åk 4-6) under tre år. Ni kommer att få ta del av utdrag från några undervisningssituationer som ingår i undersökningen. Utdragen tydliggör hur nyanlända elever använder sina språkliga resurser genom att kodväxla mellan första- och andraspråk då de rör sig mellan ett vardagligt och ett mer skolinriktat språk som de möter i undervisningen. Eleverna kodväxlar ofta till sitt förstaspråk då de försöker förstå det abstrakta ämnesinnehållet genom att omvandla det till vardagliga händelser. När eleverna rör sig kring ämnesspecifika ord och begrepp använder de oftare sitt andraspråk. Resultatet av studien pekar på att kodväxling är en viktig resurs i undervisningssituationen genom att den ökar elevernas ”diskursiva rörlighet” vilket i sin tur har betydelse för både deras språkutveckling och deras lärande.

Om presentatören

Annika Karlsson är grundskollärare i ma/no/sv/sva för årskurserna 1-7 och har under 20 år arbetat med flerspråkig ämnesundervisning på Rosengårdsskolan i Malmö. Annika deltar också i arbetet med läslyftsmodulen Främja elevernas lärande: språkutvecklande arbetssätt med fokus på NO-ämnena, på Malmö högskola tillsammans med bl.a. Maaike Hajer. Hon har dessutom varit med i Skolverkets arbete med det nationella kartläggningsmaterialet som rör nyanlända elevers kunskaper i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vardagsspråk, ämnesspråk, skolspråk, flerspråkighet som resurs

Åhörarkopior