Hur kan elever bidra med resurser för lärandet om praktikplatsers kommunikativa normer genom att iaktta arbetslivets språkliga praktiker från sitt eget perspektiv? Det är utgångspunkten för min presentation där jag kommer att introducera kommunikationsetnografi som en resurs för språkinriktad arbetspraktik och förberedelser för yrkeslivet i Sverige.

Kommunikationsetnografi används ofta som en metod för forskare att studera kommunikationsmönster i olika miljöer. Jag kommer att ge exempel från ett forskningsprojekt där akademiker med utländsk examen under en utbildning själva agerade etnografer under sin praktik på olika myndigheter; arbetsplatser med höga krav på kommunikativa färdigheter. Uppgifterna under praktiken gav dem redskap för att synliggöra, delta i och reflektera kring kommunikativa aktiviteter i tal och skrift på arbetsplatsen.

Ett problem för tolkningen av språkliga praktiker i ett flerkulturellt samhälle kan vara vems perspektiv som speglas. Här kan ett kommunikationsetnografiskt arbetssätt bidra till en diskussion om normer och förändringar i ett flerspråkigt och flerkulturellt arbetsliv.

Om presentatören

Gunlög Sundberg, arbetar som universitetslektor och prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. I forskningsprojektet Rekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga organisationer undersöktes bland annat språkets betydelse som arbetsredskap för utländska akademiker som gjorde praktik inom statsförvaltningen. I sin avhandling studerade hon samtal med andraspråkstalare i anställningsintervjuer. Hon är även medförfattare till Handbok i svenska som andraspråk (2012, 2a uppl).

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning

Nyckelord: arbetslivsrelevant språk, flerspråkighet som resurs, praktik

Åhörarkopior

Åhörarkopior Gunlög Sundberg (299 Kb)