Muntlig färdighet lyfts ofta fram som en svårfångad och svårbedömd färdighet. I kunskapskraven för muntlig interaktion på sfi betonas förmågan att delta i diskussioner och att kunna föra samtal framåt. På seminariet kommer jag att visa exempel från samtal med sfi-studerande och diskutera hur interaktionell kompetens och förmåga att delta i samtal kan ta sig uttryck. Syftet är att belysa olika sätt att beskriva och bedöma muntlig färdighet i svenska som andraspråk.

Om presentatören

Maria Rydell är doktorand på Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Hon arbetar för närvarande på en avhandling om interaktion i muntliga prov på sfi (kurs D). Maria har även arbetat med att ta fram en bedömningsmodell för nyanländas språkutveckling i svenska och som provkonstruktör för nationella slutprov i sfi.

Målgrupp

Av intresse för: sfi

Nyckelord: bedömning, muntlig interaktion

Åhörarkopior