Yrkesintroduktion är ett av de fem introduktionsprogrammen för gymnasieelever som inte uppnått behörighet att antas till de nationella programmen. Det är en allt vanligare utbildningsväg för elever som kommer från språkintroduktion. Resultaten av studier som jag och mina kollegor har genomfört för Vetenskapsrådet och Skolverket visar att skillnaden är stor mellan kommuner i hur de uttolkar styrdokumenten vad gäller yrkesintroduktionen. Tre övergripande modeller för yrkesintroduktion som framkommit i studierna lyfts fram: En modell där yrkesintroduktion är integrerat med ett eller flera yrkesprogram, en modell där yrkesintroduktion till största delen är praktikförlagt samt en modell där elevernas utbildning är organiserad som en "egen klass". I föreläsningen presenteras de olika modellerna och deras fördelar och begränsningar lyfts fram. Analysen av resultaten pekar dock på att utvecklingen av yrkeskunskaper för elever som kommer från språkintroduktion inte så mycket beror på en specifik modell. Det beror mer på hur skolan, lärarna och handledarna möjliggör lärande och arbetssätt som stöttar såväl elevernas språkutveckling som deras kunskapsutveckling.

Om presentatören

Ingrid Henning Loeb är lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk i vuxenutbildningen. Under de senaste åren har hon forskat om yrkesprogram och introduktionsprogram vilket lett till att hon också skrivit artiklar och bokkapitel samt varit redaktör för antologier kring detta område. Se till exempel Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (2012) som hon redigerat tillsammans med Helena Korp. Se även Ingrid Henning Loebs publikationslista.

Målgrupp

Av intresse för: språkintroduktion, yrkesintroduktion

Nyckelord: nyanlända, organisation, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt