I den här presentationen kommer jag att med utgångspunkt i resultaten från forskningsprojektet Nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan diskutera varför man inte ensidigt bör låsa fast sig i organisationsformerna förberedelseklass eller direktintegrering som ultimata modeller. Snarare handlar det om att samordna och utveckla de resurser som skolan behöver tillhandahålla för denna grupp av elever: välfungerande undervisning i svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmål, ämnesundervisning, möjligheter till kamratkontakt med mera. Frågan är hur den enskilda skolan/kommunen bäst kan göra bruk av dessa resurser i en organisationsform där olika lärarkategorier samarbetar för att den nyanlända eleven ska få maximala möjligheter att fortsätta sin skolgång med goda resultat.

Om presentatören

Monica Axelsson är professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska som andraspråk och verksam på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon har varit klasslärare och ämneslärare i svenska som andraspråk och föreståndare för Språkforskningsinstitutet i Stockholms stad. Hennes forskning rör utvecklingen av svenska som andraspråk hos barn, ungdomar och vuxna i förskola, skola och sfi samt tvåspråkighetens bidrag till elevers skolframgång. Aktuella forskningsområden är skolans mottagande av nyanlända elever samt språket i skolans ämnen ur ett andraspråks¬perspektiv med särskilt fokus på naturvetenskap.

I augusti 2015 utkommer boken Nyanlända och lärande (red. Nihad Bunar, Natur & Kultur) där projektets studier om nyanlända elever redovisas. Hittills har publicerats: Nilsson, J. & Axelsson, M. (2013), “Welcome to Sweden …”: Newly Arrived Students Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular Classes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2013, 6(1), pp. 137-164.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckeord: nyanlända, organisation, samarbete, andraspråksdidaktik