På det här seminariet resonerar vi kring språket inom SO- respektive NO-ämnena. Här möts ett andraspråksperspektiv, ett ämneslärarperspektiv och ett forskarperspektiv. Vi diskuterar också hur lärare i svenska som andraspråk med utgångspunkt i sina specifika kunskaper om språk kan samarbeta med andra lärare. Det handlar om att hitta fram till ett fördjupat samarbete kring språk och ämne som inte stannar vid ytliga likheter och skillnader mellan skolans olika ämnen.

Om presentatörerna

Pia Nygård Larsson är fil.dr. och lektor i svenska som andraspråk vid Malmö högskola. Hennes forskning behandlar språket i NO-ämnena i ett andraspråksperspektiv och hon medverkar i två forskningsprojekt om språket inom NO-undervisningen. Pia handleder doktorander, både i naturvetenskapens didaktik och i svenska som andraspråk, leder forskningscirklar i språkutvecklande ämnesundervisning och har deltagit i framtagningen av moduler om språkutvecklande NO- och SO-undervisning inom ramen för Läslyftet. Hennes avhandling från 2011 bär titeln Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass.

Björn Kindenberg är lärare i SO och svenska som andraspråk och  språkutvecklare vid en grundskola i Stockholm. Han är även medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk där han annat medverkar i utbildningar med språkutvecklande arbetssätt för ämneslärare. Björn har deltagit i arbetet med SO/NO-moduler inom Läslyftet och är medförfattare till boken Språkutvecklande SO-undervisning (2015).

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: ämnesspråk, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samarbete

Åhörarkopior