Det här seminariet bygger på min avhandling om ”utländska lärare” som efter kompletterande utbildning återinträtt i yrkeslivet och börjat arbeta som förskollärare, klasslärare och ämneslärare i den svenska skolan. Det jag vill lyfta fram är frågan om vilka språkliga krav man ska ställa på invandrade yrkesutövare i kompletterande och andra utbildningar. Min utgångspunkt är en teori om hur skolan kan ses som ett system av verksamheter där språklig kommunikation visserligen dominerar men att denna språkliga kommunikation ingår i sociala praktiker präglade av olika slags hierarkier och mer eller mindre uttalade regel- och normsystem. Jag kommer i samband med detta diskutera innebörden av begreppet ’kultur’ som är något diffust och svårgripbart, till skillnad från ’verksamheter’ som styrs av regler och olika slags hierarkier.

Om presentatören

Aina Bigestans är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I januari 2015 disputerade hon på en avhandling i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling: Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola.

Målgrupp

Av intresse för: vuxenutbildning, sfi

Nyckelord: arbetslivsrelevant språk, praktik