Symposium 2015

Symposium för lärare i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 8-9 oktober 2015 var det dags för Symposium 2015 vid Stockholms universitet.

Årets tema var resurser och handlade om hur vi i vårt arbete kan utgå från elevernas erfarenheter, tankar, kunskaper och språkliga förmågor såväl som
våra egna och kollegornas styrkor. Programmet var indelat i två spår som riktade sig dels till lärare inom grundskolan och gymnasiekolan respektive till lärare inom sfi och vuxenutbildningen. Inom barn och ungdomsspåret uppmärksammade vi särskilt organisation och samarbete kring nyanlända i grundskolan och gymnasieskolan, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, litteracitet och yrkesprogrammen. Inom vux-spåret återfanns arbetslivsrelevant språkutveckling, vuxna språkinlärare med kort skolbakgrund, kärnan i uttalsundervisningen och digitala redskap som hjälpmedel inom sfi.

Programmet i sin helhet innehöll 70 föreläsningar, seminarier och workshops där forskning, beprövad erfarenhet och utvecklingsarbeten presenteras och diskuteras. Medverkande presentatörer kom från skolor och kommuner i hela Sverige, från Danmark, Österrike och USA och åhörarkopior återfinns på respektive presentationssida. Som vanligt får alla deltagare ett exemplar av antologin Symposium 2015 efter konferensen. Här återfinns presentationer från konferensen i artikelform.

Inspelade föreläsningar från Symposium 2015

Nu kan man ta tal av föreläsningar från Symposium 2015 i efterhand. Lyssna på Ofelia García, Karen Schramm, Bosse Thorén, Andreas Fejes, Åsa Wedin, Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson.

Åhörarkopior från Symposium 2015

Nu finns en del åhörarkopior från Symposium 2015 att ta del av.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Symposium 2015

För frågor om programmet kontakta oss gärna via e-post:

symposium2015@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV