Emmy-Linda Svensson och Stina Bauer
Emmy-Linda Svensson och Stina Bauer

Svensson och Bauer åhörarkopior (13815 Kb)

Inom projektet ”Språk och yrke” har vi skapat ett alternativt upplägg för elever inom gymnasieskolans språk och yrkesintroduktionsprogram där de får möjlighet att läsa både teoretiska och praktiska gymnasiekurser inom livsmedels- och hantverksprogrammet parallellt med grundskoleämnen i so, ma, en, bild och sva. På så sätt intensifieras och effektiviseras ämnesundervisningen för elever som annars upplever vägen till betyg och arbete i Sverige som alltför lång. Detta sker genom ett systematiskt identitetsbekräftande arbete där elevens kunskaper och erfarenheter värderas högt och konstnärliga uttryck i både ord och bild är en integrerad del av undervisningen. Förlängda skoldagar och uttalat högt ställda förväntningar på eleven är också en del av modellen. Syftet är att alla delar av undervisningen ska stärka eleven att ta del i samhälls- och yrkesliv som en kompetent och trygg vuxen.

För att följa elevens språkutveckling arbetar vi med att implementera Skolverkets material ”Bygga svenska”.

Om presentatörerna

Stina Bauer är yrkeslärare på Hantverksprogrammet med inriktning mot Finsnickeri.

Emmy-Linda Svensson är förstelärare och undervisar i svenska som andraspråk, historia och religion.

Målgrupp

Av intresse för: språkintro, yrkesintro, yrkesinriktad sfi

Nyckelord: litteracitet/litteracitetsutveckling allmänt, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, litteracitet för arbetsplatsen, flerspråkig litteracitet, språk och yrke , språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt