Malin Dahlström
Malin Dahlström

Åhörarkopior Malin Dahlström och Lisa Gannå (6459 Kb)

Den didaktiska modellen vi kommer presentera bygger på Jim Cummins fyrfältare och har vidareutvecklats i samverkan mellan NC och yrkes- och språklärare som vi mött i våra kompetensutvecklingsinsatser 2015-2018. Modellen syftar till att möjliggöra att elevens resurser och behov i lärandesituationen tillvaratas genom att eleverna själva fotograferar moment som de tränar på i sin yrkesutbildning.  Film, foto och andra digitala verktyg  skapar ett digitalt material som går att använda på olika sätt: Dels som kontextbaserad stöttning som underlättar för eleverna att kommunicera kring komplexa yrkesrelaterade situationer med kurskamrater och lärare. Dels kan foto och film användas som underlag för språk- och yrkeslärare att samverka kring elevernas språkliga och yrkesmässiga progression.

Lisa Gannå
Lisa Gannå

Om presentatörerna

Malin Dahlström är gymnasielärare i religion och svenska som andraspråk och projektledare för sfi och vux vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Lisa Gannå, universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Hon arbetar med kompetensutveckling och skolutvecklingsfrågor angående flerspråkiga och nyanlända elevers möjligheter att lära.

Målgrupp

Av intresse för: vux, sfi, yrkesintroduktion

Nyckelord: yrkesspråk, snabbspår, kombinationsutbildningar, digitala verktyg