Björn Kindenberg
Björn Kindenberg

Åhörarkopior Björn Kindenberg och Maria Wiksten (1317 Kb)

I ämnet svenska som andraspråk ska eleverna skriva texter i olika genrer om olika ämnen och i olika syften. Gärna i en ämnesövergripande undervisning. Men hur får man i praktiken till ett samarbete på lika villkor, där genren och texten känns relevant för SO-lärare, språkligt och innehållsmässigt? I denna workshop undersöker vi resonerande modelltexter i SO-ämnena och ser på vilken språklig stöttning eleverna kan behöva för att uttrycka de kunskaper som läraren förväntar sig med uppgifterna.

Vi talar också om hur ett kollegialt samarbete mellan lärare i SO och svenska som andraspråk, med cirkelmodellen som utgångspunkt, kan bli givande för alla parter.

Om presentatörerna

Maria Wiksten
Maria Wiksten

Björn Kindenberg är IKT-pedagog, lärare i SO och svenska som andraspråk samt licentiand i språkdidaktik med inriktning mot flerspråkiga elevers lärande i SO-ämnena.

Maria Wiksten lärare i svenska som andraspråk och projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där hon jobbar med kompetensutveckling om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Björn och Maria har tillsammans skrivit boken Språkutvecklande SO-undervisning: metoder och strategier för högstadiet (Natur och Kultur 2015)

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasium

Nyckelord: ämneslitteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande, ämnesdidaktik, genrepedagogik